داخلی:

دکتر فریدون عزیزی (مجری اصلی)، دکتر مریم دانشپور (مجری ارشد علمی و اجرایی)، دکتر مهدی هدایتی (مشاور بیوشیمی بالینی) دکتر آزیتا زاده وکیلی (مشاور ژنتیک ملکولی)، دکتر مسعود هوشمند (مشاور ژنتیک پزشکی)، بهار صداقتی خیاط (مدیر بیوانفورماتیک)، کامران گیتی (مدیر جمعیت شناسی و بانک های داده)، دکتر امیرعباس مومنان (مدیر بخش قند و لیپید)، دکتر داود خلیلی (مشاور اپیدمیولوژی)، دکتر محمد صادق فلاح (مشاور ژنتیک پزشکی)، دکتر مهدی اکبرزاده (مدیر آمار در ژنتیک)، محمد رضا گرامی (مدیر زیرساخت و پردازش کلان داده)

ناظر محترم:

دکتر سیروس زینلی (مشاور ژنتیک پزشکی)

بین المللی:

UNNUR ÞORSTEINSDÓTTIR (Vice President of Research in deCODE genetic)

AGNAR HELGASON (Head of Anthropology in deCODE genetic)

PATRICK SULEM (Head of Clinical Sequencing in deCODE genetic)

GÍSLI MÁSSON (VP Informatics in deCODE genetic)