اولین، بزرگترین و دقیق‌ترین پایگاه داده ژنومیک برای ایرانیان

مطالعه ژنتیکی کاردیومتابولیک تهران (TCGS) بر پایه بیش از ۸۵% از افراد شرکت کننده در قدیمیترین، بزرگترین و معتبرترین مطالعه آینده نگر (با بیش از ۲۰ سال دوره پیگیری) در ایران و با همکاری پیشروترین مرکز تحقیقات ژنتیکی اروپا (دکود) صورت گرفته است.

نقشه ژنوم مرجع ایرانیان