به وب سایت ژنوم مرجع ایرانیان خوش آمدید

سرانجام نهالی که پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیست سال پیش در منطقه‌ی سیزده تهران تحت عنوان «طرح قند و لیپید تهران» کاشته بود، بهترین میوه‌های خود را به ملت خوب ایران هدیه کرد.

ژنوم مرجع ایرانیان بر مبنای اطلاعات بیش از شصت میلیون واریانت ژنتیکی در بیش از ۱۴۰۰۰ نفر از افراد ایرانی در الگوی خانوادگی طراحی شده است. بدین منظور تمامی ژنوم (سه بیلیون جفت باز) بیش از ۱۲۰۰ نفر بعنوان الگوی تغییرات ژنتیکی جهت Imputation و Phasing استفاده شده است. اطلاعات بیشتر

 

اطلاعات حاصل از ژنوم مرجع در کنار داده های حاصل از مطالعه ی گسترده ژنومی به محقق کمک مینماید که سیگنال های ارتباطی حاصل از آنالیز داده ها را در کنار LD جمعیت ایرانی مقایسه نماید و پس اطمینان از صحت اطلاعات، بررسی دقیق تر جهت یافتن دقیق ناحیه اثر گزار را انجام دهد.

نقشه ژنوم مرجع ایرانیان